تبليغاتX
فروشگاه برنج ایرانی و خارجی

فروشگاه برنج ایرانی و خارجی

این فروشگاه جهت ارائه به استاد ایجاد گردیده

 


شماره های تماس واحد فروش:

 جدیدترین محصولات

برنج هاشمی ممتاز دودی آستانه اشرفیه - کیسه 10 کیلو

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 37500 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 37500 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - کیسه 25

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 128750 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 128750 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - نمونه

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است این نمونه به وزن 1900 گرم می باشد و برای کمک به مشتریان عزیز جهت انتخاب


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 8000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 8000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج هاشمی دودی- نمونه

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است نمونه 1900 گرمی جهت انتخاب آگاهانه تر محصولات نهائی توسط مشتریان عزیز


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 7000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 7000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج هاشمی دودی- کیسه 10 کیلوگرمی

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 37000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 37000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج هاشمی دودی- کیسه 25 کیلوگرمی

این محصول پس از فراوری در کارخانه دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 91250 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 91250 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

برنج هاشمی دودی- کیسه 50 کیلوگرمی

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 180000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 180000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - نمونه

ین محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 9900 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 9900 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 10 کیلوگرمی

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 51500 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 51500 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 25 کیلوگرمی

این محصول پس از فراوری در کارخانه برنجکوبی دودی شده است


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 157500 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 157500 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%محصولات پرفروش

برنج دم سیاه صدری درجه 1 - نمونه

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - نمونه

برنج دمسیاه استخوانی آستانه اشرفیه-کیسه 25 کیلوئی

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه- نمونه

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه-کیسه 10 کیلوئی

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - کیسه 25

برنج هاشمی دودی- کیسه 10 کیلوگرمی

برنج طارم درجه 1 (10 کیلویی)

برنج طارم درجه 1(20 کیلویی)

برنج دمسیاه استخوانی آستانه اشرفیه-نمونه

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه- کیسه 50 کیلوگرم

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - نمونه

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه- کیسه 10 کیلوگرم

برنج هاشمی ممتاز دودی آستانه اشرفیه - کیسه 10 کیلو

برنج هاشمی ممتاز دودی آستانه اشرفیه - نمونه

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه-نمونه

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه- کیسه 25 کیلوگرم

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 10 کیلوگرمی

برنج اسکندری

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه-کیسه 25 کیلوئی


جدیدترین محصولات

برنج هاشمی ممتاز دودی آستانه اشرفیه - کیسه 10 کیلو

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - کیسه 25

برنج دمسیاه استخوانی دودی آستانه اشرفیه - نمونه

برنج هاشمی دودی- نمونه

برنج هاشمی دودی- کیسه 10 کیلوگرمی

برنج هاشمی دودی- کیسه 25 کیلوگرمی

برنج هاشمی دودی- کیسه 50 کیلوگرمی

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - نمونه

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 10 کیلوگرمی

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 25 کیلوگرمی

فروش برنج دمسیاه صدری دودی - کیسه 50 کیلوگرمی

برنج هاشمی ممتاز دودی آستانه اشرفیه - نمونه

برنج دمسیاه استخوانی آستانه اشرفیه-کیسه 25 کیلوئی

برنج دمسیاه استخوانی آستانه اشرفیه-کیسه 50 کیلوئی

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه-کیسه 25 کیلوئی

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه-کیسه 50 کیلوئی

برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه-کیسه 10 کیلوئی

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه-نمونه

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه- کیسه 50 کیلوگرم

برنج طارم محلی عطری آستانه اشرفیه- کیسه 25 کیلوگرم


این فروشگاه توسط سایت Shoploger.com ایجاد گردیده است